BISHOP SHANAHAN HOSPITAL

08033561246
P.O. BOX 19, NSUKKA, ENUGU STATE