AKEMEKHAI HOSPITAL

056-280389, 08023318750, 08035422884
122 JATTU ROAD, AUCHI